Geri

4 Boyutlu Eğitim

Vildan Koleji

4 Boyutlu Eğitim

Eno4 Eğitim Modeli Nasıl Uygulanır?

Eno4 eğitim modeli ile akademik başarısı yüksek, yabancı dil kullanma becerileri gelişmiş, bilime sevdalı-kültüre meraklı karakterli, yaşam becerileri gelişmiş ve 21. yy becerilerini taşıyan güzel ahlaklı “iyi insan” yetiştirilir.

Akademik Eğitim

Akademik Eğitim

ENO 4/4’lük Eğitim Modeli’nin bileşenlerinden biri akademik eğitimdir. Akademik eğitim ile anaokulundan liseye bilimsel düşünme ve çalışma disiplini kazandırılır. Öğrenciler, hayalindeki meslek için hazırlanır ve istedikleri en iyi üniversitelerin kapısı açılır.

ENO 4/4’lük Eğitim Modeli ile öğrenciler, anaokulundan-ilkokula, ilkokuldan-ortaokula, ortaokuldan-liseye nihai olarak üniversite ve hayata hazırlanır.

Her öğrenci özgündür, biriciktir ve özeldir. Akademik eğitim; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine, bireysel farklılıklarına, öğrenme biçimine, öğrenme hızına göre düzenlenir. ENO 4/4’lük Eğitim Modeline göre öğrenmenin ön koşulu; merak, ilgi, ihtiyaç, dikkat, sevgi ve tutkudur.

ENO 4/4’lük Eğitim Modeli ile her öğrencinin ihtiyaç ve beklentileri önceden belirlenir. Bu ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim planları hazırlanır ve eğitim-öğretim hizmeti hazırlanan planlara göre sunulur. Eğitim hizmetlerinde güven, sorumluluk, katılım ve kalite ön plana alınır. Her öğrenci kendi öğrenme ve gelişim düzeyini izleme sorumluluğu üstlenir.

Her ders ve ünitenin başında öğrencilerin ön öğrenmeleri ve ön bilgileri kontrol edilir, öğrenme eksikleri belirlenir. Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme riskleri belirlenerek yeni öğrenmelerin önündeki engeller kaldırılır ve eksik öğrenmeler tamamlanır.

Akademik eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak ele alınır. Her okul kendinden sonra gelen okulun ihtiyaç, beklenti ve taleplerini dikkate alır; okullar öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda çift yönlü geri bildirim yapar.

Akademik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükte olan ders programları ve okulların özel olarak hazırladığı programlara göre yürütülür. ENO 4/4’lük Eğitim Modeline göre akademik eğitim, günlük hayatla ilişkili olarak yürütülür. Okulda ve derslerde öğrenilen bilgi, beceri, değer ve tutumların günlük hayatla ilişkisi kurularak kullanılması sağlanır. Bu bağlamda; “hayat boyu öğrenme” felsefesi benimsenir. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için çevrenin bütün olanaklarından yararlanılır. Öğrencilerin ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapmaları ve projelerde görev almaları sağlanır.
Her dersle ilgili, dersin öğrenme yöntemi, öğrencilerin ders çalışma becerilerini kullanması, ödev ve projeler, değerlendirme yöntemleri ile ilgili yaklaşımlar belirlenir. Öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri izlenerek geri bildirim yapılır, istenen düzeyde gelişim göstermesi için gerekli önlemler alınır.

Dil Eğitimi

Dil Eğitimi

1.Language PLUS + Yabancı Dil Öğretim Programı

ENO 4/4’lük Eğitim Modelinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz yabancı dil eğitimidir. 21. yüzyıl içerisinde hızla ilerlerken artık hepimiz yabancı dil eğitiminin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra akademik, sosyal, kültürel ve okul sonrası dönemde de ekonomik hayatlarına sağladığı katkının bilincindeyiz.

Bu bilinçle ENO 4/4’lük Eğitim Modeli kapsamında daha sürdürülebilir, ölçülebilir ve üretken bir yabancı dil sistemi oluşturup alanında uzman akademisyenlerden de destek alarak Language PLUS+ Programını tüm okul kademelerimize uyguluyoruz.

2.Language PLUS+ Programının Temel Amacı Nedir?

Language PLUS+ Programının temel amacı, öğrencilerin yabancı dil eğitimine karşı pozitif bir tutum sergilemelerini, ana okullarında dinleme ve konuşma seviyesinde kullandıkları hedef dile üst sınıflarda okur-yazarlık becerilerini de ekleyerek öğrendikleri dili günlük ve akademik yaşamlarında etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Böylelikle ENO 4/4’lük Eğitim Modelinin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerin yurtiçindeki ve yurtdışındaki birçok üniversitenin hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarı sağlaması da hedeflenmektedir.

3.Language PLUS+ Programının Temel İlkeleri Nedir?

  • Yabacı dil eğitimi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriye dayalı kazanımların ayrı ayrı belirtildiği bir müfredat ışığında yapılır.
  • Öğrenilen hedef dil, okulda ve okul dışında aktif bir şekilde kullanılır. Bu durum, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp onların eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneklerini de geliştirir.
  • Öğrencinin kendisini öğrenme kaynağı olarak gördüğü, kendi öğrenme sürecini yönettiği ve değerlendirdiği bir sistem baz alınır.
  • Program içerisinde yer alan iletişim odaklı aktivitelerle öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri sağlanır.
  • Öğrenim süreci, gelişim esas alınarak ölçülür ve değerlendirilir.
  • Derslerde her öğrencinin öğrenme stili ve hızı göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış eğitim teknikleri uygulanır.
  • Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi), Project-Based Learning (Proje Tabanlı Öğrenme), Task-Based Learning (Görev Tabanlı Öğrenme), CLIL (İçerik Temelli Öğretim) ve Experience-based Learning (Deneyime Dayalı Öğrenme) gibi farklı yaklaşımlar benimsenir.

Karakter Eğitimi

Karakter Eğitimi

ENO4 Eğitim Modelinin en önemli bileşeni karakter eğitimidir. Karakter eğitimi, öğrencilerimizin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek iyi bir karaktere sahip olabilmelerini sağlamak için yapılan eğitimdir. Karakter eğitimi; edep, düşünme, bilinç ve duygu eğitiminden oluşur. Karakter eğitimi ile öğrenciler; inançlarına bağlı, ailesini, milletini, vatanını seven, toplumun ortak değerlerini geliştiren, çalışkan, ahlaklı, dürüst ve başarılı birer kişi olarak yetiştirilir.

Karakter eğitimi ile öğrenciler duygularını yöneten, düşünme becerilerine sahip, bilinç düzeyi yüksek, edep yönünden gelişmiş bireyler olarak yetiştirilir. Karakter eğitimi alan bireyler milli ve manevi değerleri, gelenek ve görenekleri öğrenir ve uygular.

İnsanın davranışları ile karakteri arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan davranışlarını karakter yapısı şekillendirir ve davranışlarına yön verir. Karakter, iyiliğin, ahlakın ve erdemin olgunluğa erişmesi, kişinin ahlaken iyi olanı yapmayı sürdürmesidir. Kişi, iyi olanı biliyorsa, iyi olanı istiyorsa, iyi olanı yapıyorsa ve bunları kişilik haline getirebilmişse iyi bir karaktere sahiptir.

ENO4 Eğitim Modeli’ne göre Karakter Eğitimi; adalet, sabır, dürüstlük, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, vefa, hoşgörü, sorumluluk, gibi birbiriyle ilişkili birçok özelliğin planlı olarak öğrencilere kazandırılmasıdır. Karakter eğitimi ile öğrencilere doğru düşünme yöntemleri öğretilir. Düşünme Eğitimi; aklı selim, etik, eleştirel, yenilikçi, özgün ve stratejik düşünme becerilerinden oluşur.

Karakter eğitiminin bir boyutu da bilinç eğitimidir. Bilinç Eğitimi ile insanın kendisini ve çevresini algılaması sağlanır. Bilinç eğitimiyle; okul, estetik, aile, sağlık, kültür, çevre, doğa, vatandaşlık ve tarih bilgisinin anlamlı hale getirilmesine odaklanılır.

Karakter eğitimi, bireyin kendi duygularının farkına varması, hatalarını fark etmesi, iyi ve güçlü yönlerini bilmesi, olumsuz duygularla baş edebilmesini sağlar. Karakter eğitiminin bu boyutu Duygu Eğitimidir. Duygu eğitimi aynı zamanda bireyin karşısındakini anlama, saygı duyma, ilişkileri sağlıklı yönetme gibi becerilerin oluşmasını sağlar.

Edep eğitimi; ferdi edep, mahremiyet edebi, Sevgi ve toplumsal edep ve önemli gün ve geceler edebi eğitimini kapsar. Sevgi ve toplumsal edep de merhamet edebi adalet edebi, sabır edebi, paylaşma ve cömertlik edebi ve vefa edebinden oluşur.

Beceri Eğitimi

Beceri Eğitimi

ENO 4/4’lük Eğitim Modelinin bir diğer bileşeni “Beceri Eğitimi”dir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre beceri; “Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanmaktadır.” Beceri eğitimi ile öğrenciler hayat boyu (bugün ve gelecekte) kullanacakları becerilere sahip olurlar.

Son yıllarda toplumun bütün kesimleri, eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğrencileri beceri eksikliği yönünden eleştirmektedir. Bu çerçevede öğrencilerin gelecekteki mesleki becerilerinin yanında günlük ve iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması Türkiye’nin insan kaynağının geliştirilmesi açısından stratejik önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle, ENO 4/4’lük Eğitim Modeli geleceğin insan kaynağını yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir.

 

 

Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

ya da

Whatsapp'a Git!
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabilirim?